Clio Prov

Clio Prov består av ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk, engelska, NO och SO för högstadiet.

Vad är Clio Prov?

Clio Prov är ett självrättande system som testar elevernas ämneskunskaper och förbereder dem inför de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk, engelska, SO och NO. 

Systemet utgår från elevernas kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne och kurs. Med Clio Prov kan du synliggöra kunskapsnivån hos eleverna, samt aktivera de kunskaper och förmågor som eleverna har tillägnat sig och utvecklat under skolåret.

Utvärdera dina elevers ämneskunskaper  

Slut på rättningsarbetet

Det centrala med Clio Prov är att systemet är utformat för att spara tid. Dess digitala dimension gör nämligen att du slipper rätta uppgifterna – det klarar systemet helt själv.

Summativ återkoppling

Uppgiftssystemet ger formativ samt summativ återkoppling till läraren som kan individanpassa undervisningen och gör eleven medveten om vad hen har lärt sig.

Förbereder inför de nationella proven

Eleverna kan arbeta med Clio Prov för att bekanta sig med ett digitalt provformat i svenska, engelska, NO och SO. Proven kan användas som förberedelse inför de nationella proven, men även som ämnesprov.

Utformat enligt Skolverkets riktlinjer

Clio Prov är uppbyggt efter de riktlinjer som Skolverket har satt upp för nationella prov i skolan. Det här försäkrar att du och dina elever får den bästa möjliga grunden för er praktiska provförberedelse.

Testa våra ämnesportaler gratis i 30 dagar