Cookie- och integritetspolicy

Cookie- och integritetspolicy 
Webbplatsen använder cookies för följande ändamål:

• Teknisk funktionalitet, så att vi kan komma ihåg dina inställningar och ditt login.

• Trafikmätning, så att vi vet hur många som besöker våra webbsidor. 

ÖVERSIKT
1. Information om Clio Online

2. Cookies

2.1 Så länge sparas cookies

2.2 Så tar du bort och undviker cookies

2.3 Vilka cookies används på vår hemsida

3. Behandling och användning av personuppgifter

3.1 Kontaktuppgifter angående personuppgifter

3.2 Skydd av personuppgifter

1. INFORMATION OM CLIO ONLINE
Webbplatsen tillhandahålls av Bonnier Education AB (org.nr 559007-4802), Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm (”Leverantören”), som också är personuppgiftsansvarig om inget annat anges nedan. 

Clio Online har utvecklats av Clio Online Aps (Cvr: 30583795), Esplanaden 8A, 1262 København K, Danmark (”Clio Online Aps”), som ingår i samma koncern som Leverantören. Leverantören har av Clio Online Aps fått rätt att marknadsföra och tillhandahålla Clio Online i Sverige. I förekommande fall kan det i det här dokumentet, i Abonnemangsvillkoren eller i andra dokument som reglerar Abonnemanget, anges att vissa rättigheter eller skyldigheter tillkommer eller åligger också Clio Online Aps eller enbart nyss nämnda bolag.

Begrepp som används med versal begynnelsebokstav nedan är, om de inte definieras i detta dokument, definierade i Abonnemangsvillkoren.

2. VAD ÄR COOKIES?
Den här webbplatsen använder cookies för ovanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet, för att webbplatsen ska kunna känna igen den. Ingen personlig information lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1. Så länge sparas cookies 
Cookies raderas av sig själva efter ett visst antal månader (vilket kan variera), men de förnyas efter varje besök på webbplatsen.

2.2. Så tar du bort och undviker cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se anvisningar här: [minecookies.org/cookiehandtering]. Observera dock att du inte kan använda webbplatsen utan cookies.

2.3. Vilka cookies används på vår webbplats
Vi använder cookies för att hantera användarinloggning på vår webbplats. På det viset kan vi kontrollera om Användaren är inloggad eller inte. Dessutom använder vi cookies för att anpassa innehåll och teknisk funktionalitet. Det ger dig den bästa upplevelsen på webbplatsen.

3. BEHANDLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER 
Leverantören kommer att behandla personuppgifter som kan hänföras till Användarna (det vill säga elever, lärare och andra som använder produkterna som Abonnemanget omfattar) inom ramen för tillhandahållandet av de produkter som Abonnemanget omfattar. 

Personuppgifterna som behandlas är Användarnas namn och e-postadress. Antingen samlar Leverantören in uppgifterna direkt från Användarna, eller så samlas de in av Abonnenten, som därefter förmedlar uppgifterna vidare till Leverantören.

Den Användare som motsätter sig behandlingen av personuppgifter kan inte använda produkterna som Abonnemanget omfattar.

Personuppgifter används för att tillhandahålla produkterna som Abonnemanget omfattar, i enlighet med avtalade villkor. Uppgifterna används också för att få bättre kunskap om Användarna och eventuellt andra användare av Leverantörens webbplats. Sådan användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser, vars syfte är att förbättra Leverantörens produkter, tjänster och teknik, samt för att visa innehåll som är anpassat till Användarna.

Leverantören är personuppgiftsansvarig för angiven behandling. I förekommande fall kan Leverantören anlita molntjänstleverantörer och andra personuppgiftsbiträden för tillhandahållandet av produkter.

I vissa fall kan dock Abonnenten (alltså den skola eller annan utbildningsinstitution som tillhandahåller Användarna de produkter som omfattas av Abonnemanget) – och inte Leverantören – vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det här kan till exempel gälla behandling av personuppgifter som kan hänföras till elever som inom ramen för sin utbildning använder produkterna som Abonnemanget omfattar. Leverantören kommer även i dessa fall att sköta om behandlingen av personuppgifterna (till exempel genom att lagra informationen), men behandlingen sker då som personuppgiftsbiträde åt Abonnenten. I dessa fall är Abonnenten skyldig att ge Användarna informationen de har rätt till enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Utöver vad som har nämnts ovan lämnas personuppgifter aldrig ut till tredje man, om den, vars personuppgifter berörs, inte uttryckligen samtyckt till det.

I vissa fall – till exempel för att få åtkomst till ett antal av externa partners produkter via Leverantören (se punkt 11 i Abonnemangsvillkoren) – krävs emellertid att personuppgifter överförs till den berörda partnern. I sådana fall, men innan personuppgifterna överförs till berörd extern partner, kommer Användaren att få möjlighet att samtycka till överföringen. Lämnas inte något samtycke kan den tjänst som den externa partnern tillhandahåller i många fall inte användas. Behandlingen av personuppgifter som sker efter ett samtycke, sker på de villkor som de externa partnerna tillämpar. 

Leverantören samlar aldrig in personuppgifter utan att den vars personuppgifter berörs själv har gett uppgifterna ifråga, vid registrering, köp, deltagande i undersökning etc. Leverantören kan dock också få personuppgifter från Abonnenten.

3.1. Kontaktuppgifter angående personuppgifter 
Om du vill ha tillgång till de uppgifter som registreras om dig hos Clio Online ska du vända dig till Leverantören, enligt vad som anges nedan. Det är också dit du ska vända dig om du behöver rätta till felaktiga uppgifter eller om du har andra invändningar. Du har möjlighet att få upplysningar om den information som finns registrerad om dig och du kan invända mot en registrering i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Bonnier Education AB
Gjörwellsgatan 30
112 60 Stockholm
Tel: 08 505 24 800
E-post: info@clioonline.se

3.2. Skydd av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen ska personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad tillgång, som är placerade i kontrollerade anläggningar. Vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att säkerställa att informationen om våra användare hanteras på ett säkert sätt, i överensstämmelse med dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera hundra procent säkerhet för dataöverföringar via internet. Det här innebär att det kan finnas en risk för att obehöriga personer skaffar sig tillgång till information när data skickas och lagras elektroniskt. Alltså lämnas dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller avidentifieras löpande, allt eftersom det ändamål för vilket de samlades in avslutas. Personuppgifter sparas inte längre än 12 månader.

Internets snabba utveckling innebär att förändringar i hur vi behandlar personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi att justera datumet för "senast uppdaterad" som anges längst ner på den här sidan. Vid väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig via ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller den data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att de korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan alltid invända mot att information om dig behandlas, men du bör då vara medveten om att den produkt som omfattas av Abonnemanget inte kan användas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. 

Cookie- och integritetspolicyn är senast uppdaterad den 5 september 2016.